آخرين اخبار

ورود به سامانه راهنماي شناسه كالا به آدرس info@ntsw.ir نسبت به تكميل فرم شناسه كالا اقدام فرماييد....ورود به سامانه راهنماي شناسه كالا به آدرس info@ntsw.ir نسبت به تكميل فرم شناسه كالا اقدام فرماييد

اطلاع رساني مراتب الزام به صدور فاكتور رسمي (حاوي نام فروشگاه ،آدرس و شماره تلفن ممهور به مهر فروشگاه واجد شرايط قوانين موضوعه)