آخرين اخبار

رعايت پروتكل هاي بهداشتي كرونا توسط واحد هاي صنفي و پاساژ ها; رعايت پروتكل هاي بهداشتي كرونا توسط واحد هاي صنفي و پاساژ ها

راه اندازي سايت فروش اينترنتي e-راه اندازي سايت فروش اينترنتي e-راه اندازي سايت فروش اينترنتي e-sonoof.ir

عدم بكارگيري مشمولين غايب در واحدهاي صنفي ; عدم بكارگيري مشمولين غايب در واحدهاي صنفي عدم بكارگيري مشمولين غايب در واحدهاي صنفي

الزام الصاق قيمت بروي كالا و نصب نرخ نامه ; الزام الصاق قيمت بروي كالا و نصب نرخ نامه ; الزام الصاق قيمت بروي كالا و نصب نرخ نامه

ليست مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه تكميلي اتحاديه صنف ورزشي سال 1399; ليست مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه تكميلي اتحاديه صنف ورزشي سال 1399

اطلاع رساني مراتب الزام به صدور فاكتور رسمي (حاوي نام فروشگاه ،آدرس و شماره تلفن ممهور به مهر فروشگاه واجد شرايط قوانين موضوعه)