نحوه ثبت نام و دريافت كد اقتصادي

1.تاييديه كد پستي از اداره پست منقطه اخذ گردد.

2.مراجعه حضوري متقاضي به اداره مالياتي منقطه خود و دريافت كلاسه پرونده و كد حوزه مالياتي

3. مراجعه به سايت tax.gov.ir (سايت اداره ماليات) ثبت نام اوليه جهت دريافت كد رهگيري(كد اقتصادي)

 ثبت نام توسط كافي نت نيز انجام مي شود

4.دريافت كد رهگيري و اعلام به اتحاديه

5. اعلام كد رهگيري به اتحاديه ( پرينت از  جدول ثبت نام كد رهگيري در آن درج شده باشد)

6. پذيرش در سايت توسط اتحاديه و ثبت درخواست استعلام مالياتي پس از درج كد رهگيري