سازمان امور مالياتي كشور طي اطلاعيه اي خطاب به موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده ، موضوع افزايش نرخ اين ماليات را در سال 93 به هشت درصد ( 8 % ) اعلام كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران در متن اين اطلاعيه ذكر شده است: به موجب مفاد تبصره ( 2) ماده ( 117 ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده " دولت مكلف است نرخ ماليات برارزش افزوده را از سال اول برنامه ساليانه يك واحد در صد ( 1% ) اضافه نمايد به گونه اي كه در پايان برنامه به هشت ( 8 % ) برسد . سهم شهرداريها از نرخ مزبور سه در صد ( 3 % ) و سهم دولت پنج در صد ( 5 % ) تعيين مي شود ". اين اطلاعيه مي افزايد : ضمنا حكم بند ( ط ) تبصره ( 9 ) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مقرر نموده " از ابتداي سال 1393 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده ، يك واحد در صد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود " لذا با عنايت به احكام فوق الذكر ، نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده از ابتداي سال 1393 هشت درصد ( 8 % ) خواهد بود. در ادامه اين گزارش تاكيد شده است : به منظور اطلاع موديان از احكام مقرر قانوني و در راستاي اجراي دقيق قانون و مقررات ، يادآور مي شود كليه موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده ، از ابتداي سال 1393 مكلف هستند در كليه مبادلات في ما بين ( عرضه كالاها و خدمات ) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ( 8 % ) هشت در صد { ( 3/5 % ) ماليات و ( 7/2 % ) عوارض } در صورتحسابهاي صادره درج و از خريداران وصول نموده و برابر مقررات به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي كشور