صدور جواز دائم


آئین نامه  صدور پروانه کسب 
مراحل صدور پروانه کسب

راهنمای نحوه و چگونگی مراجعه به اتحادیه بمنظور دریافت پروانه کسب دائم
از اینکه قصد ورود به  این صنف  و دریافت پروانه کسب از این اتحادیه را دارید خوشحالیم  و به شما خوش آمد می گوئیم: لیکن چون اخذ هرگونه مجوزی نیازمند طی تشریفاتی قانونی است که در صورت آشنائی با آن نتیجه  ضمن اینکه نتیجه مورد نظر زود تر حاصل میگردد ؛ از اتلاف وقت و سرمایه شما نیزجلوگیری خواهد نمود .
بنا براین پیشنهاد می نماید تصمیم نهائی خود را به بعد از مطالعه دقیق راهنما ی  مذکور و مقررات مربوط به آن  که در همین سایت موجود میباشد موکول بمائید. لذا با آروزی موفقیت شما در این حرفه و خوش آمد گوئی به آطلاع شما میرساند:
مطابق مقررات قانون نظام صنفی جنابعالی میباید قبل از تنظیم هرگونه سندی که مبین خرید یا اجاره محل کسبی  چه با اسناد رسمی و یا اسنادعادی باشد ؛ میبایستی به اتحادیه مراجعه و تقاضای عضویت خود را تسلیم دارید. اتحادیه پس از اخذ تقاضای شما مکلف است تا با پذیرش شما موافقت و یا بدلیل تکمیل بودن ظرفیت پذیرش که از نظر تعریف قانونی آن را((محدودیت سقف پذیرش در سال)) می نامند با ذکر ادله قانونی ؛عدم امکان عضویت شما را ابلاغ نماید.
در صورتیکه اتحادیه با پذیرش شما موافقت نمود ؛ حداکثر به مدت سه ماه (90روز)فرصت خواهید داشت تا با اطمینان خاطر نسبت به خرید و یا اجاره مکانی که با ضوابط و شرایط قانونی مطابفتت دارد اقدام نمائید . این امر موجب میگردد تا هم در وقت شما صرفه جوئی شود و هم با انتخاب و خرید مکانی روبرو نشوید که صدور پروانه برای آن ناممکن باشد و نهایتا مجبور به قبول خسارات و زیانهائی شوید که شاید جبران آنها به آسانی میسر نباشد.بدین ترتیب شما : 1- از میزان متراژ یکه لازمه این شغل میباشد ؛2-  ازشرایط و ضوابط قانونی که مورد نظر اداره بهداشت و یا اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی و یا شهرداری و سایر ادارت  در تاسیس واحد صنفی خود نیاز دارد ؛ مرتبط  اکاهی خواهید یافت. 3- خرید ملک و یا اجاره محل را موکل به تطبیق آن با ضوابط و شرایط  قانونی خواهید نمود؛ بنا براین از اتلاف سرمایه شما بطور جدی جلوگیری میشود.4- با ممانعت قانونی اتحادیه و نیروی انتظامی  در اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی ؛که وظیفه و تکلیف به پلمب و جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب را برعهده دارند مواجه نخواهید شد. 5- از میزان حدود صنفی مورد عمل؛ اطلاع خواهید یافت .6- از نظرات مفید و کارساز مشاورین و کارشناسان اتحادیه  در تمامی زمینه ها بهرمند خواهید بود.
مدارک لازم و شرایطی که برای گرفتن جواز کسب لازم است.
1-معرفی مکانی با ارائه سند مالکیت و یا سند اجاره رسمی و یا عادی که حداقل متراژ رابرای رسته های شغلی مورد نظر به ترتیب  زیر دارا باشد.
تذکر: دارندگان اسناد عادی مالکیت عین و یا منافع ملک ؛مکلف به تکمیل وتعهد نامه ای خاص میباشند که مسئولیت اصالت و پاسخگوئی را نسبت به اشخاص و سازمانها عهده دار شوند. لذا اینگونه افراد میباید فرم مخصوص را از اتحادیه اخذ و پس از تکمیل و تصدیق امضاء توسط دفتر خانه به اتحادیه ارائه نمایند.

1/1- انبارداران باحداقل متراژ 1000 متر با کاربری تجاری و یا اداری.
1/2رسته سراها و سردخانه ها با حداقل متراژ 200 متر با کاربری تجاری و یا اداری.
1/3-
2-ارئه  تصویراز تمام صفحات شناسنامه 2 سری .
3- ارائه تصویر کارت ملی بصورت پشت ورو 2 سری.
4- ارائه تصویری از کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت 2 سری پشت ورو برای متولیدین 1337 به بالا.
5- عکس 3+4رنگی پرسنلی 12 قطعه.
6-تکمیل فرم تقاضای عضویت.
7- فتوکپی قبض تلفن واحد کسبی معرفی شده.
8- مراعات حدود صنفی به میزان حداقل 400 متر (حدفاصل واحد موردنظر شما با واحد صنفی دارای پروانه کسب از این اتحادیه میباید حداقل بیش از 400 متر باشد).

پس از ارائه مدارک موصوف اتحادیه  نسبت به صدوراستعلام هائی مبنی بر معرفی شما به ادارات سوء پیشینه و آزمایشگاهای ذیربط بمنظور اخد گواهی عدم اعتیاد به مواد افیونی و عدم سوء پیشینه صادر  خواهد نمود.( مدت اعتبار استعلام های مذکور حداکثر از تاریخ صدور به مدت 15 روزمیباشد.). بنابراین شما با در نظر داشتن مدت موصوف میباید ابتدا به یکی از مراکز صدور گواهی  عدم سوء پیشینه و یا دفاتر خدمات پلیس +10 مراجعه و انگشت نگاری کنید. چون مدت پاسخگوئی به این گواهی حدود 20 روز بطول می انجامد و تاریخ اعتبار گواهی عدم اعتیاد نیز یک ماه میباشد و از طرف دیگر؛پاسخ گواهی عدم اعتیاد نیز تا 48 ساعت بعد صادر میگردد؛ بنا براین ابتدا نسبت به انجام انگشت نگاری اقدام و پس از دریافت پاسخ  گواهی عدم سوء پیشینه ؛جهت تست و دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز و درمانگاهای مجاز مراجعه نمائید.

مراکز بهداشتی
دفاتر پلیس +10 

پس از دریافت دو فقره گواهی های یاد شده شما باید سریعا به اتحادیه مراجعه تا نسبت به تنظیم و تشکیل پرونده با موضوع استعلام ضوابط  انتظامی ؛ترافیکی از معاونت نظارت برا ماکن عمومی اقدام شود. بنا براین و در صورت عدم ارائه بموقع گواهی های یاد شده شما مجبور به تجدید اقدام مطابق روال قبلی خواهید بود لذا جهت جلوگیری از اتلاف وقت دقت لازم را داشته باشید. پرونده  تعیین صلاحیت انتظامی و ترافیکی شما ؛با مدارک مربوط ؛توسط همکاران ما در اتحادیه  تنظیم و جهت تحویل به مراکز دفاتر پلیس +10:به شما تحویل میگردد. از تاریخ تحویل پرونده مذکور حدودا تا یک ماه پاسخ مثبت یا منفی توسط معاونت نظارت بر اماکن عمومی تهیه که توسط رابط اتحادیه تحویل و نتیجه به شما اطلاع داده خواهد شد. پس شما  حدودا یک ماه پس از تاریخ تحویل پرونده به دفاتر پلیس +10:جهت پیگیری امور به اتحادیه مراجعه فرمائید.
8-- ارائه گواهی بهداشتی مکان کسبی( چون گواهی یادشده در صدور جواز کسب و سرمایه گذاری شما موثر میباشد ). پس از اینکه تاسیس واحد کسبی شما از لحاظ انتظامی و ترافیکی مورد تائید نیروی انتظامی واقع شد ؛به موجب معرفی نامه ؛به ادارات بهداشت معرفی خواهید شد ؛تا نسبت به تسلیم گواهی مربوط از اداره موصوف اقدام فرمائید. صدورگواهی بهداشت مستلزم رعایت دقیق نکات بهداشت مکانی و فردی متصدی و کارکنان و طی دوره های اموزشی و شرکت در کلاسهای متشکله میباشد که با مراجعه به ادارت بهداشت راهنمائی لازم صورت خواهد گرفت.
9-ارائه سوابق کاربری تجاری و یا اداری مکان کسبی شما از شهرداری.
10- ارائه  هرگونه مدرک و یا اوراق پرداخت مالیات شغلی.
(در صورتیکه مدارک بند های 9و10 را دراختیار ندارید ؛اتحادیه با صدور استعلام از مراکز یاد شده جهت تحصیل آنها با شما همکاری خواهد نمود.)
11-چنانچه واحد کسبی دارای شریک و یا شرکای متعددی باشد؛ ارائه رضایت نامه ایکه امضاء شرکا ء توسط دفتر خانه اسناد رسمی گواهی بشود لازم است.( فرم مربوط را از اتحادیه مطالبه و پس از تکمیل و تصدیق امضاء مجدد به مسئول واحد پذیرش اتحادیه تسلیم نمائید).
12- چنانچه متقاضی جواز کسب شخصیت حقوقی باشد( شرکت های تجاری ثبت شده ؛ سازمانها؛ و موسسات ثبت شده) پروانه کسب بنام مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به معرفی شرکت صادر میگردد. لذا ترتیبات اخذ صلاحیت فردی و تسلیم گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و گواهی تعیین صلاحیت فردی  و مکانی صادره از معاونت نظارت بر اماکن عمومی  و تعیین صلاحیت بهداشت فردی صادره از اداره بهداشت  مناطق برای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره ؛بشرح آنچه در باره اشخاص حقیقی که در مراتب بالا به آنها اشاره شده ؛انجام میشود.
سایر مدارک  علاوه بر مدارک فوق الذکربرای اشخاص حقوقی عبارتند:
1-آگهی تاسیس شرکت
2-آگهی ثبت شرکت
3-آگهی آخرین تغیرات شرکت
4- نسخه ای از اساسنامه شرکت