اعضاي محترم مي توانند جهت ثبت نام و ورود به سامانه عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir مراجعه نمايند.

 

 

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

فرم ثبت نام اشخاص حقیقی

فرم ثبت نام اشخاص حقوقی

دستورالعمل ثبت نام اشخاص حقيقي

دستورالعمل ثبت نام اشخاص حقوقي