اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره اعضاء هيئت مديره

اعضاي هئيت مديره

    جناب آقاي مرتضي حق پرست 


 
 رياست اتحاديه   : سمت

 جناب آقاي سعداله كرمي    
 نايب رئيس اول اتحاديه : سمت


 جناب آقاي ابوالقاسم توسلي نوروزي   
 سمت :نايب رئيس دوم اتحاديه

  جناب آقاي حميد نبي 
  سمت : خزانه دار                   

  جناب آقاي سيدحسين محمودي
 دبير اتحاديه : سمت
 
  جناب آقاي محمدرضا قرباني
 عضو هيات مديره1: سمت
 
  جناب آقاي پيروز هاشمي 
 عضو هيات مديره2: سمت
 
  جناب آقاي محمدرضا دشتي
 بازرس اتحاديه : سمت