تاريخچه اتحاديه صنف لوازم ورزشي تهران خلاصه اي از چگونگي تأسيس اتحاديه وانتخابات هيئت مديره اولين مجمع عمومي جهت تشكيل اتحاديه در محل اتاق بازرگاني

((تاريخچه اتحاديه صنف لوازم ورزشي تهران))

خلاصه اي از چگونگي تأسيس اتحاديه وانتخابات هيئت مديره :

1 ) در تاريخ 21/12/1359 اولين مجمع عمومي جهت تشكيل اتحاديه در محل اتاق بازرگاني با حضورنماينده كميته امور صنفي (آقاي حسين حاج ابراهيم پور ) برگزار گرديد و از كليه اعضاء جهت انتخاب هيئت مؤسس بطور كتبي رأي گيري بعمل آمد كه بترتيب آقايان علي اكبر احمدي - محمود نوائي حسن سادات گوشه احمد صادق صميمي پرويز صفوري ( تابان بخش ) پرويز ابوطالب بيوك جدي كار سعيد موهبت و همايون احمدي انتخاب گرديدند .

2) پس از چندين سال مكاتبه با كميته امور صنفي و وزارت بازرگاني كه از طريق هيئت مؤسس بعمل آمد بموجب ابلاغ شماره 121 مورخ 15/1/1360 كميتة امور صنفي ، چندين جلسه با شركت هيئت مؤسس جهت تهيه اساسنامه و آئين نامه داخلي اتحاديه تشكيل و سرانجام اساسنامه اتحاديه مشتمل بر سه فصل و 35 ماده و 7 تبصره تهيه و باتفاق بتصويب هيئت مؤسس رسيد و در تاريخ 20/12/1362 طي نامه شماره 505 به كميته امور صنفي ( امور اتحاديه ها ) جهت بررسي و اظهارنظر ارسال گرديد .

3) در مورخ 2/10/1364 كميته امور صنفي تهران طي نامه شماره 33362 به هيئت مؤسس ابلاغ نمود كه هيئت عالي نظارت در هفدهمين جلسه مورخ 31/10/1364 با تشكيل اتحاديه صنف فروشندگان لوازم ورزشي موافقت خود را اعلام نموده است ،كه متعاقباً مراحل مقدمات انتخابات اتحاديه فراهم گرديد.

4) در تاريخ 25/11/1368 اولين انتخابات هيئت مديره اتحاديه برگزار و از بين دوازده نفر كانديدا، پنج نفر بشرح ذيل انتخاب گرديدند. پرويز تابان بخش (رئيس) - آقاي سيد احمد صادق صميمي (نايب رئيس) - آقاي علي اكبر احمدي (بازرس) آقاي محمد امين زاده گوهري (خزانه دار) و آقاي عبدالرحيم كريمي خفري( منشي)

5) دومين دوره انتخابات اتحاديه در تاريخ 11/10/1373برگزار و هيئت مديره منتخب بشرح ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمد امين زاده گوهري(رئيس)- آقاي علي اكبر احمدي (نائب رئيس) - مرحوم پرويز تابان بخش(خزانه دار) توضيحاً اينكه پس از فوت مرحوم پرويز تابان بخش در تاريخ 18/05/1377 آقاي عبدالرحيم كريمي خفري بعنوان( خزانه دار) جايگزين مشاراليه گرديد.

6) سومين دوره انتخابات اتحاديه در تاريخ 09/09/1378برگزار و هيئت مديره منتخب بشرح ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمد امين زاده گوهري(رئيس)- آقاي علي اكبر احمدي (نائب رييس) - آقاي عبدالرحيم كريمي خفري(خزانه دار)

7) چهارمين دوره انتخابات اتحاديه در سال1383برگزار و هيئت مديره منتخب بشرح ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمد امين زاده گوهري (رئيس) آقاي علي اكبراحمدي (نايب رئيس) آقاي يداله طوسي (خزانه دار) آقاي فريدون روادگر (دبير) و آقاي مرتضي حق پرست( بازرس) .

8) پنجمين دوره انتخابات اتحاديه نيز در سال 1388 برگزار كه بشرح ذيل اعضاي هيئت مديره منتخب آقايان: 1- مرتضي حق پرست به سمت رئيس  2-يداله طوسي به سمت نايب رئيس 3سعداله كرمي به سمت خزانه دار 4- فريدون روادگر به سمت دبير 5-حميد نبي به سمت بازرس از سوي اعضاي داراي پروانه كسب انتخاب كه آقاي فريدون روادگر پس از سه سال بدليل مشغله كاري از سمت خود در اين دوره استعفاء كه جايگزين نامبرده آقاي عليرضا جهان ترك به سمت دبير اتحاديه منصوب گرديدند.

9) ششمين دوره انتخابات اتحاديه در سال 1392 برگزار كه به شرح ذيل اعضاي هيئت مديره منتخب آقايان هيئت مديره آقايان 1- محمد امين زاده گوهري با تعداد 217 آراء مأخوذه به سمت رئيس 2-علي اكبر احمدي با تعداد 193 آراء مأخوذه به سمت نائب رئيس اول 3-مرتضي حق پرست با تعداد 233 آراء مأخوذه به سمت نائب رئيس دوم 4-حميد نبي با تعداد 190 آراء مأخوذه به سمت خزانه دار 5-پيروز هاشمي ارسي با تعداد 169 آراء مأخوذه به سمت دبير 6-فريدون روادگر با تعداد 165 آراء مأخوذه به سمت بازرس اول 7-عليرضا جهان ترك با تعداد 127 آراء مأخوذه به سمت بازرس دوم انتخاب گرديدند.

لازم بذكر است ترتيب و چيدمان هيأت مديره به شرح فوق با توجه به انتخابات داخلي هيأت مديره در محل سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان تهران بدون در نظر گرفتن آراء مأخوذه انجام پذيرفت كه متعاقب آن پس از گذشت دوسال آقايان مرتضي حق پرست و حميد نبي از سمت خود استعفاء كه با توجه به عدم قبول مسئوليت اعضاي علي البدل آقايان سعداله كرمي و محمدرضا قرباني در عضويت هيأت مديره اتحاديه نهايتاً جايگزين نامبردگان آقايان ابوالقاسم توسلي نوروزي تحت عنوان سرپرستي و آقايان يداله طوسي عضو علي البدل دوم تعيين و منصوب گرديدند.

10) هفتمين دوره انتخابات اتحاديه در سال 1396 برگزار كه به شرح ذيل اعضاء هيئت مديره منتخب آقايان 1- مرتضي حق پرست به سمت رئيس 2- سعداله كرمي به سمت نايب رئيس اول3- ابوالقاسم توسلي نوروزي نايب رئيس دوم4- فريدون روادگر به سمت دبير5- حميد نبي به سمت خزانه دار6- محمدرضا قرباني به سمت عضوهيئت مديره يك7- پيروز هاشمي ارسي به سمت عضو هيئت مديره دوم و آقاي محمدرضا دشتي بعنوان بازرس از سوي اعضاي داراي پروانه كسب انتخاب كه آقاي فريدون روادگر استعفاء خود را تقديم كه جايگزين نامبرده آقاي سيدحسين محمودي به سمت دبير در هيئت مديره اتحاديه منصوب گرديدند.