اطلاع رساني مراتب الزام به صدور فاكتور رسمي (حاوي نام فروشگاه ،آدرس و شماره تلفن ممهور به مهر فروشگاه واجد شرايط قوانين موضوعه)