صدور جواز موقت

 

آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به ‌مدت یکسال صادر می‌شود.

ماده۴ـ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر اینصورت براساس شرایط مقرر در ماده (۵) این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره ـ درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده۵ ـ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره ـ درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده۶ ـ درصـورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده۷ـ اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

ماده۸ ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به‌حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری واریز نمایند.

ماده۹ـ چنـانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال‌کننـده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاههای اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.